Šta je Horizontal Facility II?

Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o nameri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Saveta Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion evra za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju – slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je trogodišnji program koji Savjet Evrope sprovodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

Kolika je vrijednost programa Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion evra (85% finansira EU, 15% Savet Evrope).

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Program Horizontal Facility pruža podršku korisnicima u prilagođavanju procesa reformi u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i usklađivanju sa  procesom prošrenja Evropske unije, gdje je to relevantno. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Savjeta Evrope, pri čemu se prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temelje na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Savjeta Evrope, ističući oblasti u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  • Sprovođenje pravde ;
  • Suzbijanje privrednog kriminala;
  • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
  • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u sprovođenju programa Horizontal Facility.

Kako funkcioniše Horizontal Facility II?

Aktivnosti koje će poduzeti korisnici programa Horizontal Facility dizajnirane su na osnovu preporuka koje potiču iz mišljenja monitoring/savjetodavnih tijela Vijeća Evrope, a prioritetne su u skladu sa potrebama pri pregovorima o proširenju Evropske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup koji uključuje tehničku pomoć i pravne/političke savjete:

  • Tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trouglu“ Saveta Evrope koji čine uspostavljanje standarda, nadgledanje i saradnja, a što predstavlja najveću komparativnu prednost Savjeta Evrope. U tom smislu će se mjere koje će se provoditi, odnositi na nedostatke utvrđene od strane nadzornih / stručnih tijela Vijeća Evrope za osiguranje pravde, borbe protiv privrednog kriminala i borbu protiv diskriminacije, a sa ciljem da se podrže korisnici programa Horizontal Facility u postizanju povećanja usklađenosti sa standardima Saveta Evrope. Pored toga, sprovedene aktivnosti imaju za cilj da olakšaju korisnicima pretpristupne pregovore za poglavlja 23 i 24. To će se postići kroz razne aktivnosti kao što su seminari, obuke, procene (na primjer, sprovođenje određenih djelova zakonodavstva ili političkih dokumenata institucionalnih aranžmana, te operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredbi / političkih dokumenata / metodologija, smjernica / priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertizaće pružiti ekspertizu unutar sistema Vijeća Evrope kako bi se odgovorilo na zahtjeve za zakonodavnom ekspertizom i savetima o politikama o osiguravanju pravde, borbi protiv privrednog kriminala i borbi protiv diskriminacije, kao i slobodi izražavanja i medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat evropske Komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). To će se raditi uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Saveta Evrope i pružiće se ključna potpora procesima pridruživanja EU.

Glavni partneri u definisanju i sprovedbi ovog programa uključuju – u zavisnosti od relevantne teme – ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudova, tužiteljske službe i tijela za nadzor sudova; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; ombudsmane, organi za sprovođenje zakona; kazneno-popravne institucije; pravni stručnjaci; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove. Ministarstva vanjskih poslova i / ili institucije za evropske integracije, ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

Ko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Evrope, Evropske unije, kancelarija Savjeta  Evrope, delegacija Evropske unije i takozvanih koordinatora korisnika Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili ureda za evropske integracije koje imenuju vlasti da djeluju kao fokalne tačke za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Saveta Evrope, Evropske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije obezbijediće sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regionu i osigurati opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građanke i građane regiona Zapadnog Balkana i Turske.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit