Dinamička bezbednost kao preduslov za ispravan skrining i procenu nasilnih ekstremističkih zatvorenika

1-3 decembra 2020

Lokacija : Online

Treća sednica regionalne radne grupe na temu skrininga, procene rizika i potreba (RNA) nasilnih ekstremističkih (NEZ) i radikalizovanih  zatvorenika na Zapadnom Balkanu, održana je od 1 – 3 decembra, 2020. godine. Učesnici sastanka, stručnjaci u oblasti govorili su takođe o praksama raspoređivanja radikalizovanih zatvorenika u zatvorima na Zapadnom Balkanu.

Diskusija je bila usmerena na preduslove, izazove i resurse neophodne za ispravnu primenu skrining i RNA instrumenata specifično namenjenih nasilnim ekstremističkim zatvorenicima, kao i na to kako koncept Dinamičke bezbednosti može olakšati njihovu primenu u zatvorskom kontekstu. Tokom sastanka, prepoznata je potreba za podrškom ovom konceptu kroz razvoj odgovarajućih politika i procedura kao i sprovođenje obuka osoblja kako bi se unapredila njegova primena u smislu podrške skriningu, poceni rizika i raspoređivanju NEZ.

Na osnovu sastanaka, sačiniće se izveštaj koji će sadržati konkretne preporuke, uzimajući u obzir specifične potrebe svake korisnice projekta kao i raspoložive resurse.

Ova sednica je organizovana u formi bilateralnih diskusija između eksperata Saveta Evrope i stručnjaka iz različitih sektora u regionu Zapadnog Balkana.

Ova aktivnost je organizovana pod okriljem regionalnog projekta „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“ kao deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit