Onlajn obuka o pilotiranju specifičnih instrumenata za nasilne ekstremističke zatvorenike (NEZ) na Kosovu*

28 јуна 2021

Lokacija : Online

Savet Evrope nastavlja da podržava pilotiranje Instrumenta za skrining, Instrumenta za procenu
rizika i potreba i Programa za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) u dva zatvora
na Kosovu*, tačnije u Zatvoru visoke bezbednosti i Dubravi.
28. juna 2021. godine, kao deo procesa koji pomno nadgledaju konsultanti SE, obučeno osoblje
multidisciplinarnih timova (MDT) iz oba zatvora prisustvovalo je drugoj onlajn obuci. Na ovom
sastanku su podelili svoje prve utiske o primenljivosti i korisnosti ovih instrumenata u zatvorskom
kontekstu na Kosovu* i dobili su praktična uputstva od konsultanata.
Osoblje MDT-a takođe je izjavilo da se sada osećaju sigurnije zahvaljujući podršci konsultanata SE.
Izrazili su svoju motivaciju i entuzijazam kada je reč o primeni ovih instrumenata u praksi, ali takođe
postavili su i pitanja kada je reč o potencijalnim izazovima u vezi sa sprovođenjem programa
rehabilitacije.
Ova aktivnost sprovedena je pod pokroviteljstvom akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju
sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, u sklopu programa Horizontal Facility za
Zapadni Balkan i Tursku (2019 – 2022), koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet
Evrope.

_____________________________________________________________________________________________________________________

* Ovaj naziv je bez pristrasnosti u vezi sa pozicijama o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta
bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit