Prva sesija Radne skupine o alatima za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih počinitelja (VEO)

16. april 2020. godina

Prva sesija Radne grupe (RG) o razvoju alata za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih počinitelja (VEO) na Kosovu* pružila je međunarodnom savjetniku Vijeća Evrope potreban lokalni doprinos neophodan za razvoj VEO specifičnih alata i programa za identifikaciju i rehabilitaciju .

Učesnici su također razmijenili mišljenja o obimu strukture i primjeni postupka početne provjere/screninga za nasilni ekstremizam i radikalizaciju u zatvorima na Kosovu. Kao rezultat toga, savjetnik je počeo sa razvojem prva dva rješenja: obrasci znakova radikalizacije i osnovni alat provjere/screeninga za identifikaciju nasilnog ekstremističkog ponašanja i radikalizacije u zatvorima, s pripadajućim uputstvima o njegovoj upotrebi.

RG se sastoji od predstavnika kosovske Korektivne službe sa različitim pozadinama i iz različitih zatvora i osoblja kosovske probacijske službe, a njezin rad podržava međunarodni savjetnik Vijeća Evrope. Sesija RG odvijala se u pisanom obliku putem razmjene e-pošte i Skype komunikacije.

Ova aktivnost organizovana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit