Razvijen alat za procjenu nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) na Kosovu*

8. juli 2020. godine

Lokacija : Online

Radna grupa (RG) sa fokusom na razvoj alata za rehabilitaciju i programa za nasilne i ekstremističke zatvorenike (VEP) na Kosovu nastavila je svoj rad na finalizaciji VEP specifičnih alata za procjenu rizika i potreba (RNA) i uputstva za korisnike. Sesija je održana 8. jula 2020. godine kao online sastanak, uz potporu međunarodnog savjetnika Vijeća Evrope..

Učesnici su razgovarali o nacrtu alata, dali svoje povratne informacije i dalje razmijenili mišljenja o opsegu primjene u vezi s određenim kategorijama zatvorenika i verifikaciji RNA (procjena rizika i potreba) alata za nasilni ekstremizam i radikalizaciju u zatvorima na Kosovu. Kao rezultat toga, savjetnik će finalizirati alat za procjenu rizika i potreba (RNA), koji će kasnije biti probno uveden u dvije zatvorske ustanove kasnije ove godine.

RG se sastoji od predstavnika kosovske Korektivne službe sa različitim pozadinama i iz različitih zatvora i osoblja kosovske probacijske službe.

Aktivnost je implementirana u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“  koja je dio zajedničkog programa Europske unije/Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a koji implementira Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit