Sačinjen Program za rehabilitaciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ) i radikalizovanih zatvorenika na Kosovu*

10. Novembra 2020

Lokacija : Online

Razvijanje instrumenata i programa za rehabilitaciju namenjenog nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) na Kosovu* nastavila je Radna grupa u cilju konačne izrade metodologije Programa rehabilitacije za NEZ kao i Vodiča za praktičare. Ova onlajn sesija koja je organizovana pod okriljem EU i regionalne akcije Saveta Evrope koja se bavi  problemom radikalizacije u zatvorima, implementirana je uz podršku međunarodnog konsultanta. Radnu grupu kojoj je poveren ovaj zadatak, čine predstavnici Zatvorske službe Kosova*, različitih profesionalnih profila koji dolaze iz više zatvorskih ustanova kao i predstavnici službe za probaciju. 

Tokom sastanka, učesnici su razgovarali o nacrtu Programa za rehabilitaciju, dajući svoje komentare i mišljenja u pogledu uzajamne povezanosti i komplementarnosti posebnih instrumenata koje se odnose na NEZ i novog Programa za rehabilitaciju.Takođe, diskutovali su o preduslovima za fazu pilotiranja ovih instrumenata u dva odabrana zatvora na Kosovu* kao i njihovoj dugoročnoj primeni u praksi. Na osnovu diskusije kao i pismenih komentara Radne grupe, konsultant će sačiniti finalnu verziju posebnog Programa za rehabilitaciju NEZ do kraja ove godine. 

Ova aktivnost je sprovedena pod okriljem regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima Zapadnog Balkana““i čini deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „HHorizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2020“, koji sprovodi Savet Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit