On-line obuka na temu sprovođenja ugovora o grantovima

20 APRIL 2021

Lokacija : ONLINE

Regionalna akcija “Jačenje zavodskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zavodima na Zapadnom Balkanu” omogućila je grantove za Korisnike ove akcije u sklopu podrške uspostavljanju koordinacije između agenicija na lokalnom niovu, koja će osnažiti reintegraciju bivših radikalizovanih i nasilnih ekstremističkih zatvorenika u društvo. 20 aprila ove godine, nosioci granta-predstavnici institucija i organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova*, bili su polaznici obuke koja se odnosila na praktične aspekte sprovođenja granta, izveštavanje, obrasce namenje specifično za grant schemu, usklađene sa programskim i finansijskim pravilima i procedurama Saveta Evrope. Predstavljen je krovni cilj grant sheme, o čemu se razgovaralo sa učesnicima, koji su izrazili spremnost i posvećenost sprovođenju granta prema dogovorenim planovima rada u okviru ugovora, čim to dozvole preduslovi koji su potrebni za organizaciju događaja uživo. Ugovori o grantovima potpisani su sa pet Korisnica na Zapadnom Balkanu pod okriljem regionalne akcije “Jačenje zavodskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zavodima na Zapadnom Balkanu”, kao deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022, koji sprovodi Savet Evrope.

*Ovaj naziv ne utiče na poziciju i status i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i ICJ Mišljenjem o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit