Pokrenut website/web platforma na temu suočavanja sa radikalizacijom i nasilnim ekstremizmom u zatvorima

16. februara 2021

Lokacija : Strasbourg

Profesionalci, zainteresovane strane i ključni akteri u zatvorskom i probacijskom sistemu Zapadnog Balkana ali takođe i zainteresovana javnost, sada ima pristup novom website-u i web platformi koja pokriva različite aspekte na temu suočavanja sa nasilnim ekstremizmom i radikalizacijom u zatvorima. Website i web platforma https://wbregionprisons.coe.int, dostupna je na engleskom i svim jezicima koji se koriste na Zapadnom Balkanu. Kreirani su u okviru podrške Evropske Unije i Vijeća Evrope i zajedničkog programa ”Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, te regionalnog projekta”Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu”.

Website je otvoren za sve, pruža širok spektar korisnih informacija uključujući i pregled glavnih instrumenata i dokumenata u okviru teme o radikalizaciji u zatvorima i udaljavanju od nasilja, koji su proistekli iz navedene akcije kao i referentne i relevantne pravne instrumente, publikacije Vijeća Evrope i linkove ka drugim institucijama i organizacijama. Uz pomenuto, zainteresovana javnost  može pronaći korisne materijale na različite teme poput procjene rizika i potreba nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ), procesa njihove rehabilitacije i reintegracije u društvo kao i jačanje kapaciteta zatvorskih i probacijskih profesionalaca uključenih u upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima.

Sa druge strane, web platforma namijenjenja zatvorskim, probacijskim i drugim profesionalcima iz svih šest korisnica na Zapadnom Balkanu koji rade na prevenciji nasilnog ekstremizma i suočavanju sa nasilnim ekstremizmom, pruža im mogućnost da međusobno redovno komuniciraju i budu u interakciji. Zahvaljujući omogućenom pristupu platformi, moći će razmjenjivati dokumenta vezana za prevenciju i suočavanje sa nasilnim ekstremizmom, dijeliti iskustva i prakse, jačati saradnju i sigurnost u svih šest korisnica.

Website i web platforma https://wbregionprisons.coe.int , nastali su u okviru  regionalnog projekta “Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu”, koji je dio zajedničkog programa Evropske Unije i Vijeća Evrope  ”Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, sa ciljem da pomogne korisnicama u Jugoistočnoj Evropi da ispune standarde Vijeća Evrope i Evropske Unije u okviru procesa pridruživanja.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit