Savet Evrope podržava pilotiranje instrumenata i programa namenjenih NEZ u regionu Zapadnog Balkana

Lokacija : Kosovo* i Srbija

Savet Evrope nastavlja da pruža podršku procesu pilotiranja instrumenata i programa namenjenih nasilnim ekstremističkim zatvorenicima (NEZ) na Kosovu*[1] i u Srbiji.

Na Kosovu*, četiri meseca nakon što je pilotiranje otpočelo u dva zatvora (Zatvor sa visokim obezbeđenjem i Zatvor Dubrava), zatvorsko osoblje koje je uključeno u ovaj proces, osvrnulo se na izazove sa kojima su se suočavali i rezultate tokom online coaching sesije održane 23. septembra.

Instrumenti namenjeni NEZ, kao što su Osnovni skrining instrument i Instrument za detaljnu procenu rizika i potreba, su se do sada pokazali kao primenjivi u lokalnom zatvorskom kontekstu sa svim   karakteristikama tog konteksta, dok će Priručnik i Program za rehabilitaciju biti pilotirani u narednom periodu do kraja novembra. I dok se nesumnjivo, postignuti napredak, može pripisati profesionalizmu i posvećenosti zatvorske uprave i osoblja, određeni faktori su se pokazali kao ključni. To su multi disciplinarni pristup, redovna komunikacija i razmena informacija između osoblja iz obezbeđenja, tretmana i obaveštajnog sektora, kao i sistematska obrada i upotreba informacija do kojih se dolazi putem direktne primene ovih instrumenata.

Poput ovog i u Srbiji je multidisciplinarno zatvorsko osoblje koje dolazi iz Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu – Zabeli i Okružnom zatvoru u Beogradu, započelo fazu pilotiranja specifičnih instrumenata i programa namenjenih NEZ, koji su kreirani prema specifičnim potrebama korisnika i ovoj kategoriji zatvorenika. Proces je počeo sredinom septembra i trajaće do kraja godine uz nadzor konsultanta Saveta Evrope.

Procesi pilotiranja su podržani i implementirani pod okriljem Akcije  „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (2019 – 2022), koji finansiraju EU i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope.

 

 

 

[1] * Ovaj naziv je bez pristrasnosti u vezi sa pozicijama o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit