Stručnjaci iz regije Zapadnog Balkana započeli obuku za HELP instruktore za kurs prevencije radikalizacije

6.-7. oktobar 2020. godine

Lokacija : Online

Lokalni konzultanti iz svih 6 korisnica Horizontal Facility programa (HF) sudjelovali su na on-line obuci trenera (ToT-Training of Trainers) o HELP metodologiji u okviru kursa Prevencija radikalizacije.

ToT obuka je bila početna priprema polaznika za njihovu ulogu budućih instruktora HELP-a, koji će prilagoditi kurs lokalnom pravnom okviru i specifičnim okolnostima, a kasnije moderirati i procijeniti implementaciju kursa za zatvorsko i probacijsko osoblje u pojedinačnim korisnicama sa Zapadnog Balkana.

Učesnici su dobili uvid u HELP program i njegovu metodologiju, kao i u širok spektar alata za e-učenje i tehničkih sposobnosti koje program nudi. S praktične strane, učili su iz primjera iskustva implementacije HELP-a za prevenciju radikalizacije u Španiji i koje se poteškoće mogu očekivati i kako ublažiti te izazove tokom ranih faza planiranja. Takođe su stekli vještine kako motivirati polaznike da maksimalno iskoriste HELP platformu za e-učenje kao interaktivni resurs znanja.

HELP kurs o prevenciji radikalizacije za zatvorsko i probacijsko osoblje pokrenut će se u regiji Zapadnog Balkana početkom 2021. godine.

Ova aktivnost implementirana je od 6. do 7. Oktobra 2020. godine, u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“  koja je dio zajedničkog programa Europske unije/Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a koji implementira Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit