Zatvorski i probacioni službenici Zapadnog Balkana obučeni za prevenciju radikalizacije

8. april 2021

Lokacija : Online

Odabrana grupa od 145 profesionalaca koji dolaze iz zatvorskih i probacionih sistema svih šest korisnica projekta na Zapadnom Balkanu[1], unapredili su svoje znanje u oblasti suočavanja sa radikalizacijom u zatvorima i udaljavanja počinilaca od nasilja, putem učešća u HELP kursu Prevencija radikalizacije.

Kurs je adaptiran prema specifičnim okolonostima u svakoj od korisica projekta i otpočeo je tokom februara i aprila, 2021. godine. Poslednji oficijelni početak kursa, održan je 8. aprila, 2021. godine za Bosnu i Hercegovinu. Zatvorski i probacioni praktičari iz Severne Makedonije i sa Kosova*, već su završili kurs dok će preostali završiti kurs do juna, 2021. godine.

Zahvaljujući ovom on-line kursu, zatvorski i probacioni profesionalci unapredili su svoje razumevanje relevantnih međunarodnih standarda i domaćeg pravnog okvira. Pored toga, usvojili su praktične veštine prepoznavanja radikalizacije i upravljanja nasilnim ekstremističkim ponašanjem, koje su korisne za njihov svakodnevni rad. Po završetku kursa u svim korisnicama, kurs će biti otvoren za dodatni broj zatvorskih i probacionih profesionalaca iz regiona, čime će biti na raspolaganju većem broju profesionalaca koji se bave prevencijom i suočavanjem sa nasilnim ekstremizmom.

HELP kurs Prevencija radikalizacije započet je u svih šest korisnica na Zapadnom Balkanu, pod okriljem regionalne akcije “Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu”, kao deo zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope, pod nazivom “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022”, a sprovodi ga Savet Evrope.

[1] Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

 

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit