Završni događaj projekta – Regionalna konferencija “Odgovor na radikalizaciju u zatvorima i upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima”

25. mart 2021.

Lokacija : Online

Problem radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima je veoma zastupljen izazov u regiji Zapadnog Balkana koji zahtijeva posebnu pažnju svih nadležnih organa vlasti kako bi se efektivno odgovorilo na tu pojavu. Dalje jačanje zatvorskih kapaciteta, međuinstitucionalna saradnja, uspostavljanje lokalnih multiagencijskih timova za sprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma (P/CVE) u zatvorima i pružanje adekvatne postpenalne podrške za oslobođene prestupnike je od vitalne važnosti za njihovu uspješnu rehabilitaciju, zaključili su učesnici regionalne konferencije na temu “Odgovor na radikalizaciju u zatvorima i upravljanje nasilnim ekstremističkim zatvorenicima”, održane 25. marta 2021. godine u online formatu.

Konferencija je također obilježila završetak 30-mjesečnog projekta “Strukturirano upravljanje kaznom za nasilne i ekstremističke zatvorenike u Bosni i Hercegovini”, finansiranog od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i kancelarije USAID-a u Bosni  Hercegovini, a implementiranog od strane Savjeta/Vijeća Evrope u bliskoj saradnji sa ministarstvima pravde Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske i njihovim partnerima iz agencija za provođenje zakona na državnom i entitetskom nivou, službi socijalne zaštite, kao i ostalim relevantnim partnerima.

Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, otvorio je konferenciju poželjevši dobrodošlicu učesnicima iz BiH i regije, te ističući važnost otvorene diskusije i razmjenjivanja iskustava o pitanjima vezanim za nasilni ekstremizam u zatvorima. “Ovaj projekat nam je omogućio da analiziramo nedostatke u našem institucionalnom okviru i praksi, kao i da učimo iz dobrih evropskih praksi u pogledu suzbijanja radikalizacije u zatvorima i postupanja sa nasilnim i ekstremističkim prestupnicima, pruživši nam znanja i vještine koje će nam omogućiti održivo restrukturiranje našeg zatvorskog sistema i efektivno suočavanje sa ovim ozbiljnim izazovima”, rekao je ministar Grubeša u svom govoru.

“Problem nasilnih i ekstremističkih zatvorenika, njihova rehabilitacija i resocijalizacija, su važni kako za bh. društvo tako i za partnere ove države kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo  i Sjedinjene Američke Države”, istakao je Nj.E. Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini u svom uvodnom govoru. Dodao je da je “sada  na BiH institucijama da nastave sa preduzimanjem aktivnosti usmjerenih na jačanje zatvorskih kapaciteta u namjeri da se dalje spriječi nasilni ekstremizam. Tek tada se može eliminisati rizik od ponovne radikalizacije i učiniti  od BiH, i od svih naših društava, jedno sigurnije mjesto za život.”

Nancy J. Eslick, direktorica USAID misije u Bosni i Hercegovini, u svojim je komentarima naglasila da “kao i mnogi drugi zatvori u Evropi, bh. zatvori su prepoznati kao rasadnici ekstremističkih vjerovanja i ideologija. Upravo je iz tog razloga bilo važno usvojiti strukturiran pristup u postupanju sa nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima”. Također je naglasila da “ovim programom, Sjedinjene Američke Države i  Ujedinjeno Kraljevstvo su podržali nadležne organe u suzbijanju i sprječavanju širenja radikalizma i nasilno-ekstremističkih vjerovanja u bh. zatvorima i poboljšanju sigurnosti za bh. društvo. To smo postigli promovirajući rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih zatvorenika kao i njihovu reintegraciju u zajednicu, po odsluženju zatvorske kazne.”

Implementacija bh. projekta podržala je bh. vlasti u poboljšanju sigurnosti, promovisanjem rehabilitacije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika i stvaranjem preduslova za njihovu reintegraciju nakon puštanja na slobodu”, kazala je Tanja Rakušić-Hadžić, šefica Odjela za krivično-pravnu saradnju Savjeta/Vijeća Evrope. Dodala je da “pod okriljem zasebnog Regionalnog projekta, sufinansiranog od strane Evropske unije i Savjeta/Vijeća Evrope, Savijet/Vijeće Evrope nastavlja pružati podršku vlastima u regiji Zapadnog Balkana u rješavanju problema radikalizacije u zatvorima, rehabilitacije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika i njihove reintegracije u društvo.”

Bojana Urumova, šefica ureda Savjeta/Vijeća Evrope u Sarajevu, pozdravila je izradu dva ključna strateška dokumenta i akcionog plana od strane bh. vlasti, te je pozvala na njihovo brzo usvajanje, kao i njihovo integrisanje u zakonodavstvo i praksu. “Strateški dokumenti, koji odražavaju preporuke i najbolje prakse Savijeta/Vijeća Evrope, su odlična polazna tačka. Oni su kreirani da pomognu osoblju u zatvorskom sistemu i ostalim institucijama da se suoče sa jednim kompleksnim problemom. Vrijeme koje zatvorenici provedu u zatvoru predstavlja priliku da se prepozna i prati radikalizacija, ali i priliku za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih zatvorenika na human način sa punim poštivanjem njihovih ljudskih prava. Ova prilika bi se trebala iskoristiti u interesu društva u cjelini.“, rekla je Urumova.

Konferencija je okupila više od 70 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, uključujući zatvorske službenike, predstavnike agencija za provođenje zakona i predstavnike koordinacijskih tijela za suzbijanje nasilnog ekstremizma, koji su razgovarali o dobrim praksama u vezi sa sprječavanjem radikalizacije i borbe protiv nasilnog ekstremizma u zatvorima na Zapadnom Balkanu i načinima poboljšanja regionalne saradnje.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit