Saradnja između institucija od ključnog značaja za potpunu reintegraciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika (NEZ)

4-6. Studenog 2020

Lokacija : Online

Druga sednica regionalne Radne grupe o „Pripremi za otpust i post-penalnoj podršci NEZ, “bavila se potrebama, dobrim praksama kao i izazovima sa kojima se suočavaju korisnici projekta na Zapadnom Balkanu tokom pružanja adekvatne post-penalne podrške počiniocima dela nasilnog ekstremizma po isteku kazne zatvora. Tokom sastanka Radne grupe koji se održao od 04 – 06. novembra, 2020. godine u formi bilateralnih onlajn sesija, članovi Radne grupe su podelili svoja iskustva i dali predloge za unapređenje pripreme za otpust nasilnih ekstremističkih i radikalizovanih zatvorenika. Istovremeno, upoznali su se sa praksama u drugim evropskim zemljama, standardima Saveta Evrope kao i pristupima Mreže za podizanje svesti o radiklaizaciji (eng. RAN).

Svi članovi Radne grupe slažu se u mišljenju da je multidisciplinarni pristup i kontinuirana međuinstitucionalna saradnja od najvećeg značaja kada je reč o reintegraciji nasilnih ekstremističkih zatvorenika u društvo. Učesnici koji dolaze iz zatvorskih i probacionih službi, koordinacionih tela za prevenciju i suočavanje sa nasilnim ekstremizmom, centara za socijalni rad, još jednom su istakli potrebu za daljim obukama, razvijanjem posebnih smernica o njihovoj ulozi, odgovornostima i protokolima o razmeni informacija tokom ovog procesa. Znanje i podaci koji su razmenjeni tokom sastanka Radne grupe, biće korišteni u procesu razvijanja matrice sa preporukama za ujedinjenja instrumenata za pripremu za otpust i post-penalnu odršku, struktura i procesa u region.

Ova aktivnost je sprovedena uz podršku tri konsultanta Saveta Evrope, pod okriljem regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima Zapadnog Balkana“ i čini deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2020“, koji sprovodi Savet Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit