Rehabilitacija i odvajanje od nasilja

U okviru ovog tematskog područja akcija se fokusira na rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih zatvorenika (VEP) i njihovo odvajanje od nasilja pružajući opciju foruma korisnicima da podijele svoja iskustva, dobre prakse i naučene lekcije kada su u pitanju ciljane intervencije, programi tretmana i rehabilitacija VEP-ova. Na temelju razvijenih radova o dobrim pristupima, praksama, identificiranim slabostima i naučenim lekcijama razvit će se zajednička metodologija koja će se primjenjivati u cijeloj regiji, jasno prezentirajući nalaze i preporuke o ‘putu naprijed’ u regiji.

Tokom zatvorske kazne i na temelju individualnog procjenjivanja rizika i potreba razvijaju se ciljane intervencije kako bi se odgovorilo na specifične potrebe pojedinaca i podržalo ih na putu ka odvajanju od nasilja. Važno je usredotočiti se na motiviranje VEP-ova za sudjelovanje u rehabilitaciji, izgradnju komunikacije bazirane na povjerenju, prilagođavanje intervencija koje najbolje odgovaraju individualnim potrebama počinitelja i angažiranje vanjskih dionika u podršci procesu odvajanja. Stoga učinkovit pristup dinamičkoj sigurnosti može povećati spremnost VEP-a za sudjelovanje u rehabilitaciji, kao i za učinkovitiju implementaciju programa rehabilitacije zbog veće razine povjerenja i razmjene informacija između zatvorskog osoblja i VEP-ova.

Vijesti

Prakse povezane s rehabilitacijom nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) razmijenjene između...

9.-10. june 2020. godine

Lokacija : Online

Druga regionalna Radna grupa za rehabilitaciju i odvajanje od nasilja VEP-ova u regiji Zapadnog Balkana (ZB) održana je putem online platforme od 9. do 10....

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit