Prakse povezane s rehabilitacijom nasilnih ekstremističkih zatvorenika (VEP) razmijenjene između zatvorskog osoblja iz regije Zapadnog Balkana

9.-10. june 2020. godine

Lokacija : Online

Druga regionalna Radna grupa za rehabilitaciju i odvajanje od nasilja VEP-ova u regiji Zapadnog Balkana (ZB) održana je putem online platforme od 9. do 10. juna 2020. Godine. Gianluca Esposito, voditelj Odjela Vijeća Evrope za borbu protiv kriminala, pozdravio je učesnike šest zemalja korisnica sa Zapadnog Balkana i naglasio važnost poštivanja najviših profesionalnih standarda i standarda ljudskih prava prilikom rehabilitacije VEP-ova i nužnost osiguravanja cjelovitog pristupa u procesu odvajanja od nasilja.

Tokom sastanka učesnici su predstavili programe rehabilitacije u razvoju i one koji se trenutno koriste u regiji Zapadnog Balkana u zemljama korisnicama, zajedno s izazovima sa kojima se zatvorsko osoblje suočava u primjeni ovih pristupa u praksi. Kao rezultat toga, identifikovani su pozitivni aspekti različitih praksi rehabilitacije, koji će poslužiti da utru put prema identificiranju jedinstvenijeg okvira za rehabilitaciju i intervenciju pogodnog za cijelu regiju Zapadnog Balkana.

Svi učesnici su se složili da, iako postoje razlike među korištenim intervencijama, izazovi ostaju isti i fokus je na motiviranju VEP-ova da učestvuju u rehabilitaciji, izgradnji komunikacije zasnovane na povjerenju, prilagođavajući intervencije u skladu s individualnim potrebama počinitelja i angažiranje vanjskih dionika kao podrške u procesu udaljavanja/prekida.

Ova aktivnost implementirana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na Zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope.

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit