Srbija je dobila preporuke za učinkovitu prevenciju radikalizacije i rješavanje nasilnog ekstremizma u zatvorima

29. januar 2020. godine

Lokacija : Beograd, Srbija

Više od 30 preporuka koje se odnose na jačanje kaznenih kapaciteta Srbije u sprečavanju i rješavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima izneseno je na Okruglom stolu 29. januara 2020. u Beogradu, u organizaciji Vijeća Evrope uz podršku Ministarstva pravde Republike Srbije.

Preporuke proizašle iz misije Vijeća Evrope sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u Srbiji, koja se desila u novembru 2019. godine, odražavaju potrebe za nadograđenim standardnim operativnim procedurama i razvojem posebnih alata za provjeru/screening, procjenu rizika i potreba te program rehabilitacije za ovu vrstu počinitelja, koje su učesnici prepoznali kao prioritetne potrebe za dobivanjem tehničke pomoći od Vijeća Evrope.

Okrugli stol okupio je više od 20 učesnika: zatvorskog osoblja, osoblja zaduženog za osiguranje, rehabilitaciju i liječenje/tretman, predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, civilnog društva i pravosudnog sektora.

Ova aktivnost organizovana je u okviru Regionalne akcije „Jačanje kazneno-popravnih kapaciteta u rješavanju pitanja radikalizacije u zatvorima na zapadnom Balkanu“ koju sufinansiraju Europska unija i Vijeće Evrope u okviru programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. -2022.“ a provodi Vijeće Evrope

Ova web stranica izrađena je korištenjem sredstava Zajedničke akcije između Europske unije i Vijeća Evrope. Ovdje izraženi stavovi ni na koji način ne mogu zastupati službeno mišljenje Europske unije ili Vijeća Evrope

* Ovaj termin ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Izjava o odricanju od odgovornosti – © Vijeće Evrope 2020 – © foto kredit