Вести

Дополнително зајакнување на координацијата помеѓу локалните засегнати страни за реинтеграција...

30 јуни и 2 јули 2021

Location: Сараево, Скопје, Бјело Поjeе

 Европската унија и Советот на Европа продолжуваат да им помагаат на властите од регионот на Западен Балкан во зајакнувањето на мулти-агенциската соработка во спречување на радикализација во затворите и помагање на рехабилитација и реинтеграција на осудените лица насилни екстремисти (ОЛНЕ)...

ЕУ и СЕ го поддржуваат затворскиот персонал во решавањето на...

Европската унија и Советот на Европа работат заедно за да обезбедат алатки за затворскиот персонал со кои на најдобар начин ќе се поддржат осудените лица и ќе се спречи понатамошна радикализација во регионот на Западен Балкан. Во текот на последните...

2-ра он-лајн сесија за пилотирање на специфичните алатки за ОЛНЕ...

28 јуни 2021

Location: преку Интернет

Советот на Европа продолжува да го поддржува пилотирањето на алатката за скрининг, инструментот за проценка на ризик и потребите, како и програмата за рехабилитација на осудените лица насилните екстремисти (ОЛНЕ) во два затвора на Косово, имено во Затворот за висока...

Прв локален координативен форум за реинтеграција на осудени-лица насилни екстремисти...

10 јуни 2021

Location: Босна и Херцеговина-Добој

Првиот локален координативен форум за спречување на радикализацијата во затворите, рехабилитација на ОЛНЕ и нивна реинтеграција во општеството на БиХ по отпуст од затворите, се одржа во Добој на 10 јуни 2021 година. Форумот овозможи поширока дискусија меѓу сите релевантни...

Затворските службеници во Србија  се обучија да применуваат специфични инструменти...

20-21 27-28 може 2021

Location: Србија

  Во Вршац, Србија, се одржа 4-дневна обука на обучувачи (ОнО) за проценка и управување со осудени лица насилни екстремисти (ОЛНЕ), на 10 затворски службеници - идни обучувачи, кои доаѓаат од Казнено поправниот завод во Пожаревац и од Окружниот завод...

Он-лајн обука за спроведување на Договорите за Грант

20 АПРИЛ 2021

Location: ОНЛАЈН

Регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ предвидува грант-шема за корисниците како поддршка за воспоставување на локална мулти-агенциска координација, што ќе поттикне повторна интеграција на ослободените радикализирани и насилните екстремистички осудени лица...

Затворските и пробациските службеници на Западен Балкан обучени за спречување...

8 април 2021

Location: Онлајн

Избрана група од 145 затворски и пробациските службеници, кои доаѓаат од сите шест корисници на Западен Балкан[1], го подобруваат своето знаење за справување со радикализацијата во затворите и отргнување на сторителите од насилство со учество на  HELP курсот за спречување...

Завршен настан на проектот – Регионална конференција „Справување со радикализацијата...

25 март 2021

Location: Онлајн

Прашањето на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите е широко распространет предизвик низ регионот на Западен Балкан, кој бара посебно внимание од сите релевантни власти за ефикасно справување со овој феномен. Понатамошно поттикнување на затворските капацитети, меѓуинституционална соработка, воспоставување локални...

Заторските службеници ги подобрија практичните вештини за примена на специфични...

01-04 март 2021

Location: Приштина, Косово*

Група од 16 затворски и пробациски службеници од Косово* беа обучени да станат фасилитатори на новите специфични алатки и програма за третман на насилни екстремистички затвореници (ВЕП) и радикализирани затвореници. Преку презентации, студии на случаи, играње улоги и дискусија, идните...

Нова веб-страница / веб-платформа за справување со радикализацијата и насилниот...

16 февруари 2021

Location: Стразбур

Засегнатите страни, клучните актери како и службениците во областа на казнено-поправните установи и пробациски служби во Западен Балкан, но и пошироката јавност која има интерес во оваа област, сега можат да пристапат на новата веб-страница / веб-платформа, опфаќајќи различни аспекти...

Курсот за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот...

03/05 февруари 2021

Location: Онлајн

Група од 50 затворски и пробациски службеници од Северна Македонија и Косово се запознаа со он-лајн курсот на ХЕЛП програмата на Советот на Европа (СоЕ) за Превенција од радикализација, што ќе им помогне да го зголемат своето знаење за справување...

Динамичка безбедност како предуслов за правилeн скрининг и проценка на...

1-3 декември 2020

Location: Онлајн

3-та Регионална сесија на работната група за скрининг и проценка на ризик и потребите (ПРП), кога станува збор за затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) и радикализирани затвореници во регионот на Западен Балкан, се одржа онлајн во периодот 01-03 декември 2020 година...

Програмата за рехабилитација и Планот за третман на сторителите на...

24 ноември 2020 година

Location: Белград, Србија

Претставниците на српското Министерство за правда, Министерството за внатрешни работи и затворскиот персонал беа едногласни на 4-та седница на Работната група за признавање на важноста за правилно идентификување и рехабилитација на СДНЕ и радикализираните затвореници. Поддржани од меѓународен консултант на...

Изготвена е програма за рехабилитација на сторители на дела насилен...

10 ноември 2020 година

Location: Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки и програма за рехабилитација за СДНЕ во Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на методологијата за Програмата за рехабилитација за СДНЕ и упатство за корисникот. Сесијата се одржа на 10 ноември 2020...

Меѓу-институционалната соработка е од најголема важност за подготовка за ослободување...

04-06 ноември 2020 година

Location: Онлајн

Втората сесија во рамките на регионалната работна група (РГ) на тема „Подготовка за ослободување и пост-пенална помош на СДНЕ“ дискутираше за потребите и силните страни на тековните практики и предизвиците со кои се соочуваат корисниците на Западен Балкан. За време...

Експертите од регионот на Западен Балкан започнуваат со активноста на...

6-7 октомври 2020 година

Location: Онлајн

Локални консултанти од сите 6 корисници на Хоризонталниот инструмент учествуваа на онлајн обука на обучувачи (ОнО) за методологијата ХЕЛП во рамките на курсот за превенција на радикализацијата. ОнО беше првична подготовка на обучуваните лица за нивната улога како идни обучувачи...

Во Србија се развива индивидуална програма за рехабилитација и третман...

01 октомври 2020 година

Location: Белград, Србија

Третата сесија на Работната група во Србија беше фокусирана на дизајнирање на методологијата на индивидуална програма за рехабилитација и третман на сторители на дела насилен екстремизам (СДНЕ) во Србија. Работната група ја презентираше моменталната состојба со програмите за рехабилитација и...

Развиена е алатка за проценка на затворениците насилни екстремисти (ЗНЕ)...

8 јули 2020 година

Location: Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки за рехабилитација и програма за затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) на Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на алатката за проценка на ризикот и потребите (ПРП) специфична за СДНЕ и упатството за употреба....

Добро обучен затворски и пробациски персонал е предуслов за успешно...

6-7 јули 2020

Location: Онлајн

На втората Регионална сесија на работната група на тема „Јакнење на капацитетите и обука на вработените во затворските и пробациските служби за справување со радикализацијата и насилниот екстремизам“ се дискутираше за потребите и предностите на тековните наставни програми за обука...

Практики поврзани со рехабилитација на затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) разменети...

9-10 јуни 2020 година

Location: Онлајн

Втората регионална работна група за рехабилитација и дистанцирање од насилство на СДНЕ во регионот на Западен Балкан (ЗБ) се одржа преку интернет платформа на 09-10 јуни 2020 година. Г-дин Џанлука Еспосито, раководител на Одделот за акција против криминал на Советот...

Првиот грант потпишан во рамките на Регионалната акција за решавање...

20 мај 2020 година

Location: Стразбур / Приштина

Потпишан е првиот грант за организирање на локални меѓуагенциски форуми за координација за унапредување на управувањето и рехабилитацијата на  затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) во Косово*. Примателот на грантот, поточно Поправната служба на Косово (ПСК), ја потврди својата посветеност кон обезбедување...

Затворскиот персонал во Србија е опремен со Основната алатка за...

Април, 2020

И покрај предизвиците што КОВИД 19 му ги наметна на секојдневниот професионален живот на затворските власти, Работната група (РГ) составена од претставници на Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, затворските управи и затворскиот персонал во Србија разви Основна алатка...

Прва сесија на Работната група за алатки за рехабилитација на...

16 април 2020 година

Location: Онлајн

Првата сесија на работната група (РГ) за развој на алатки за рехабилитација на сторителите на дела на насилен екстремизам (СДНЕ) на Косово* му ги обезбеди  на меѓународниот консултант на СЕ потребните локални инпути потребни за изработка на специфичните алатки и...

Србија доби препораки за ефикасно спречување на радикализацијата и справување...

29 јануари 2020 година

Location: Белград, Србија

Повеќе од 30 препораки во врска со јакнењето на српските пенитенцијарни капацитети за спречување и решавање на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите, беа изнесени на Тркалезната маса на 29 јануари 2020 година во Белград, организирана од Советот на Европа...

Дискусија околу пост-пеналната помош за сторителите на дела на насилен...

21-22 јануари 2020 година

Location: Скопје, Северна Македонија

Советот на Европа им помага на шесте земји кориснички на хоризонталниот инструмент на Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, во надминувањето на недостатоците и практичните проблеми и во градењето синергии низ целиот...

Подобрување на понудата на обуки во регионот на Западен Балкан...

12-13 декември 2019 година

Location: Тирана, Албанија

Советот на Европа им помага на шесте земји кориснички на хоризонталниот инструмент на Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, во надминувањето на недостатоците и практичните проблеми и во градењето синергии низ целиот...

Сесија на регионалната работна група (РГ) за скрининг и проценка...

15-16 октомври 2019 година

Location: Подгорица, Црна Гора

Вкупно 18 затворски службеници и претставници на координативните тела за борба против насилниот екстремизам (БНЕ) од регионот на Западен Балкан ги разменија своите искуства и ставови за идентификација на затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ), практики за скрининг и примена на алатки...

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото