Скрининг и ПРП

Скрининг и ПРП

Рехабилитација и дистанцирање од насилство

Рехабилитација и дистанцирање од насилство

Градење на капацитети и обука

Градење на капацитети и обука

Подготовка за ослободување и пост-пенална помош

Подготовка за ослободување и пост-пенална помош

Косово* специфична компонента

Косово* специфична компонента

Специфична компонента за Србија

Специфична компонента за Србија

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото