Дополнително зајакнување на координацијата помеѓу локалните засегнати страни за реинтеграција на ОЛНЕ во регионот на Западен Балкан

Дополнително зајакнување на координацијата помеѓу локалните засегнати страни за реинтеграција на ОЛНЕ во регионот на Западен Балкан

Скрининг и ПРП

Скрининг и ПРП

Рехабилитација и дистанцирање од насилство

Рехабилитација и дистанцирање од насилство

Градење на капацитети и обука

Градење на капацитети и обука

Подготовка за ослободување и пост-пенална помош

Подготовка за ослободување и пост-пенална помош

Косово* специфична компонента

Косово* специфична компонента

Специфична компонента за Србија

Специфична компонента за Србија

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото