Косово* специфична компонента

Акцијата им помага на поправните служби на Косово во изработката на основни алатки потребни за идентификација на радикализацијата и за спроведување на скрининг, на проценка на ризикот и потребите на сторителите на дела на насилен екстремизам  и радикализираните затвореници и прилагодена програма за рехабилитација. По изработката на алатките и програмата за рехабилитација, акцијата ќе обезбеди обука за специјализираниот персонал за примена на овие алатки во пракса, како и пилотирање во два затвори.

Новости

2-ра он-лајн сесија за пилотирање на специфичните алатки за ОЛНЕ...

28 јуни 2021

Место : преку Интернет

Советот на Европа продолжува да го поддржува пилотирањето на алатката за скрининг, инструментот за проценка на ризик и потребите, како и програмата за рехабилитација на...

Заторските службеници ги подобрија практичните вештини за примена на специфични...

01-04 март 2021

Место : Приштина, Косово*

Група од 16 затворски и пробациски службеници од Косово* беа обучени да станат фасилитатори на новите специфични алатки и програма за третман на насилни екстремистички...

Изготвена е програма за рехабилитација на сторители на дела насилен...

10 ноември 2020 година

Место : Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки и програма за рехабилитација за СДНЕ во Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на методологијата за Програмата...

Развиена е алатка за проценка на затворениците насилни екстремисти (ЗНЕ)...

8 јули 2020 година

Место : Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки за рехабилитација и програма за затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) на Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на...

Прва сесија на Работната група за алатки за рехабилитација на...

16 април 2020 година

Место : Онлајн

Првата сесија на работната група (РГ) за развој на алатки за рехабилитација на сторителите на дела на насилен екстремизам (СДНЕ) на Косово* му ги обезбеди ...

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото