Заторските службеници ги подобрија практичните вештини за примена на специфични алатки и програма за насилни екстремистички затвореници

01-04 март 2021

Место : Приштина, Косово*

Група од 16 затворски и пробациски службеници од Косово* беа обучени да станат фасилитатори на новите специфични алатки и програма за третман на насилни екстремистички затвореници (ВЕП) и радикализирани затвореници. Преку презентации, студии на случаи, играње улоги и дискусија, идните обучувачи ги подобрија своите знаења и практични вештини за примена на основниот скрининг и алатките за проценка на ризик и потреби (РНК). Тие исто така го зајакнаа нивното разбирање за проблемите со менталното здравје што се јавуваат во оваа категорија на затвореници и дополнително ги зајакнаа нивните вештини за спречување на радикализација, управување со ВЕП и планирање на третман.

Сесијата за обука на обучувачи (ТО) го следеше развојот на горенаведените алатки и програма и ги постави минималните предуслови за нивно пилотирање во два избрани затвори во Косово, имено Дубрава и затворот со висока безбедност, планирани да започнат во април 2021 година. Локалните обучувачи исто така ќе доставуваат каскадни обуки на нивните колеги од затворите низ Косово со цел да ја зголемат нивната свест за новововедените пристапи и алатки за спречување на радикализација и спротивставување на насилниот екстремизам во затворите.

Хибридната сесија на ТО, ко-фасилитирана од еден меѓународен консултант, со онлајн присуство и еден локален консултант, присутен лично на настанот, беше организирана од 01 до 04 март 2021 година во Приштина во рамките на Регионалната акција „Зајакнување на казнено-поправните капацитети во справување со радикализацијата во затвори на Западен Балкан“ што е дел од заедничката програма на Европската унија / Советот на Европа               „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022 “.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото