Изготвена е програма за рехабилитација на сторители на дела насилен екстремизам и радикализирани затвореници во Косово*

10 ноември 2020 година

Место : Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки и програма за рехабилитација за СДНЕ во Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на методологијата за Програмата за рехабилитација за СДНЕ и упатство за корисникот. Сесијата се одржа на 10 ноември 2020 година преку Интернет, олеснет од еден меѓународен консултант на СЕ.

Учесниците разговараа за нацрт-програмата за рехабилитација,  дадоа  повратни информации, понатаму разменија мислења за меѓусебната поврзаност и комплементарноста на алатките специфични за СДНЕ со новата програма за рехабилитација. Тие исто така се осврнаа на предусловите за фазата на пилотирање на алатките во два избрани затвори во Косово и за нивната долгорочна примена во пракса. Како резултат, и во светло на дополнителни писмени информации што треба да ги добијат членовите на РГ, консултантот ќе ја финализира програмата за рехабилитација наменета за СДНЕ до крајот на годината.

Работната група е составена од службеници на Косовската поправна служба со различен профил и од разни затвори и претставници на косовската пробациска служба.

Оваа активност беше организирана во рамките на Регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ кофинансирана од Европската унија и Советот на Европа во рамките на „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ спроведена од Советот на Европа.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото