Развиена е алатка за проценка на затворениците насилни екстремисти (ЗНЕ) во Косово*

8 јули 2020 година

Место : Онлајн

Работната група (РГ) за развој на алатки за рехабилитација и програма за затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) на Косово ја продолжи својата работа кон финализирање на алатката за проценка на ризикот и потребите (ПРП) специфична за СДНЕ и упатството за употреба. Сесијата се одржа на 08 јули 2020 година  преку Интернет, олеснет од еден меѓународен консултант на СЕ.

Учесниците разговараа за нацрт-алатката, дадоа свои повратни информации и понатаму разменија мислења за обемот на примена во однос на специфични категории затвореници и за верификација на алатката ПРП за насилен екстремизам и радикализација во затворите во Косово. Како резултат, консултантот ќе ја финализира алатката ПРП, која потоа ќе биде пилотирана во две затворски установи подоцна оваа година.

Работната група е составена од претставници на Косовската поправна служба  од неколку затвори и службеници од косовската пробациска служба.

Оваа активност беше организирана во рамките на Регионалната акција „Јакнење на казнено-поправните капацитети во справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ што е кофинансирана од Европската унија и Советот на Европа во рамките на „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција 2019 -2022“ и спроведена од Советот на Европа.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото