Општо

Мулти-институционалната соработка е од голема важност во борбата против радикализацијата во затворите, како и клучен предуслов за успешна реинтеграција на затворениците насилни екстремисти во општеството, затоа акцијата потпишува договори за грант со секој корисник за организација на локални форуми за меѓу-агенциска координација за подобрување на управувањето и реинтеграцијата на ЗНЕ. Спречувањето на екстремистичките дела, управувањето со сторителите на дела на насилен екстремизам и нивното успешно интегрирање во општеството не е одговорност само на поправните служби, туку на разни агенции и организации.

За да се зајакне знаењето на затворските и пробациските служби, околу стандардите на Советот на Европа и меѓународните стандарди, како и начините на сузбивање на  радикализацијата во затворите, Курсот за превенција на радикализацијата на Европската програма за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) беше прилагоден на локалните околности на секој корисник. После адаптацијата, курсот ќе започне кај секој корисник со учество на затворските и пробациските служби.

Новости

Дополнително зајакнување на координацијата помеѓу локалните засегнати страни за реинтеграција...

30 јуни и 2 јули 2021

Место : Сараево, Скопје, Бјело Поjeе

 Европската унија и Советот на Европа продолжуваат да им помагаат на властите од регионот на Западен Балкан во зајакнувањето на мулти-агенциската соработка во спречување на...

ЕУ и СЕ го поддржуваат затворскиот персонал во решавањето на...

Место :

Европската унија и Советот на Европа работат заедно за да обезбедат алатки за затворскиот персонал со кои на најдобар начин ќе се поддржат осудените лица...

Прв локален координативен форум за реинтеграција на осудени-лица насилни екстремисти...

10 јуни 2021

Место : Босна и Херцеговина-Добој

Првиот локален координативен форум за спречување на радикализацијата во затворите, рехабилитација на ОЛНЕ и нивна реинтеграција во општеството на БиХ по отпуст од затворите, се...

Он-лајн обука за спроведување на Договорите за Грант

20 АПРИЛ 2021

Место : ОНЛАЈН

Регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ предвидува грант-шема за корисниците како поддршка за воспоставување на локална...

Затворските и пробациските службеници на Западен Балкан обучени за спречување...

8 април 2021

Место : Онлајн

Избрана група од 145 затворски и пробациските службеници, кои доаѓаат од сите шест корисници на Западен Балкан[1], го подобруваат своето знаење за справување со радикализацијата...

Завршен настан на проектот – Регионална конференција „Справување со радикализацијата...

25 март 2021

Место : Онлајн

Прашањето на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите е широко распространет предизвик низ регионот на Западен Балкан, кој бара посебно внимание од сите релевантни власти...

Нова веб-страница / веб-платформа за справување со радикализацијата и насилниот...

16 февруари 2021

Место : Стразбур

Засегнатите страни, клучните актери како и службениците во областа на казнено-поправните установи и пробациски служби во Западен Балкан, но и пошироката јавност која има интерес...

Курсот за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот...

03/05 февруари 2021

Место : Онлајн

Група од 50 затворски и пробациски службеници од Северна Македонија и Косово се запознаа со он-лајн курсот на ХЕЛП програмата на Советот на Европа (СоЕ)...

Експертите од регионот на Западен Балкан започнуваат со активноста на...

6-7 октомври 2020 година

Место : Онлајн

Локални консултанти од сите 6 корисници на Хоризонталниот инструмент учествуваа на онлајн обука на обучувачи (ОнО) за методологијата ХЕЛП во рамките на курсот за превенција...

Првиот грант потпишан во рамките на Регионалната акција за решавање...

20 мај 2020 година

Место : Стразбур / Приштина

Потпишан е првиот грант за организирање на локални меѓуагенциски форуми за координација за унапредување на управувањето и рехабилитацијата на  затвореници насилни екстремисти (ЗНЕ) во Косово*....

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото