Завршен настан на проектот – Регионална конференција „Справување со радикализацијата во затворите и постапување со насилните екстремистички престапници“

25 март 2021

Место : Онлајн

Прашањето на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите е широко распространет предизвик низ регионот на Западен Балкан, кој бара посебно внимание од сите релевантни власти за ефикасно справување со овој феномен. Понатамошно поттикнување на затворските капацитети, меѓуинституционална соработка, воспоставување локални мулти-агенциски тимови за спречување и сузбивање на насилниот екстремизам (P / CVE) во затворите и обезбедување соодветна пост-пенална поддршка на ослободените сторители е од витално значење за нивна успешна рехабилитација, заклучија учесниците на регионалната конференција на тема „Справување со радикализацијата во затворите и постапување со насилните екстремистички престапници“, што се одржа на 25 март 2021 година во виртуелен формат.

Конференцијата исто така го одбележа завршувањето на 30-месечниот проект „Структурно постапување со казни за насилни екстремистички затвореници во Босна и Херцеговина“, кој беше финансиран од владата на Обединетото Кралство и канцеларијата на УСАИД во Босна и Херцеговина, а спроведуван од Советот на Европа во соработка со Министерствата за правда на Босна и Херцеговина, Федерацијата БиХ и Република Српска и нивните соодветни партнери од агенциите за спроведување на законот на ниво на држава и ентитет, институциите за социјална заштита, како и со други релевантни чинители.

Г-дин Јосип Грубеша, министер за правда на Босна и Херцеговина, ја отвори конференцијата со поздравување на учесниците од БиХ и регионот и го истакна значењето на отворено дискутирање и размена на искуства за прашања поврзани со насилниот екстремизам во затворите. „Овој проект ни овозможи да ги анализираме празнините во нашата институционална рамка и практичните недостатоци, како и да научиме од добрите европски практики кога станува збор за спротивставување на радикализацијата во затворите и постапувањето со насилните екстремистички престапници, со што ни обезбедува знаење и вештини за да се обезбеди одржливо преструктуирање на нашиот затворски систем за ефикасно справување со овие сериозни предизвици “, рече министерот во својот говор.

„Прашањето на осудените-лица насилните екстремисти, нивната рехабилитација и ресоцијализација, остануваат важни и за јавноста во БиХ и за партнерите на оваа земја, како што се Велика Британија и САД“, истакна во својот говор, Н.Е. Метју Филд, британскиот амбасадор во Босна и Херцеговина. Тој додаде дека „сега е на институциите на БиХ да продолжат да преземаат активности насочени кон зајакнување на затворските капацитети со цел да се спречи натамошниот насилен екстремизам. Дури тогаш можеме да го елиминираме ризикот од радикализација и да ја направиме БиХ и сите наши општества побезбедно место за живеење “.

Г-ѓа Ненси Ј. Еслик, директор на мисијата на УСАИД во Босна и Херцеговина, во своите забелешки истакна дека „како и многу затвори во Европа, затворите во БиХ се признати жаришта на екстремистички верувања и идеологии. Затоа беше важно да се донесе структуриран пристап во справувањето со осудени -лица со насилно и екстремистичко однесување “. Таа исто така нагласи дека „преку оваа програма, САД и Велика Британија ги поддржаа релевантните власти да го спречат и превенираат ширењето на радикализмот и насилните екстремистички верувања во затворите во БиХ и да ја зајакнат безбедноста за општеството во БиХ. Ова го сторивме преку промовирање на рехабилитација на осудени лица со насилно и екстремистичко однесување и нивна реинтеграција во заедницата по ослободувањето “.

„Спроведувањето на конкретниот проект за БиХ ги поддржа властите во подобрувањето на безбедноста преку промовирање на рехабилитација на осудени -лица со насилно и екстремистичко однесување и поставување предуслови за нивна реинтеграција откако ќе бидат отпуштени од затвор“, рече г-ѓа Тања Ракушиќ-Хаџиќ, Раководител на Одделението за кривично-правна соработка (CLCU). Таа додаде дека „под покровителство на одделна регионална програма, кофинансирана од Европската унија и Советот на Европа, Советот на Европа продолжува да им обезбедува на властите низ целиот регион на Западен Балкан континуирана поддршка во решавањето на радикализацијата во затворите, рехабилитацијата на осудените лица насилни екстремисти и нивна реинтеграција во општеството “.

Г-ѓа Бојана Урумова, раководител на Канцеларијата на Советот на Европа во Сараево, го поздрави развојот на два клучни стратешки документи и поврзан акционен план од властите на БиХ и побара нивно брзо усвојување и вклучување во законодавството и практиката. „Стратешките документи, кои ги рефлектираат препораките и најдобрите практики на Советот на Европа, се одлична почетна точка. Тие се дизајнирани да им помогнат на вработените во пенитенцијарниот систем и во другите институции да се соочат со комплексен проблем. Периодот на затворска казна претставува можност да се идентификува и следи радикализацијата и да се рехабилитираат осудените лица со насилно и екстремистичко однесување на хуман начин и со целосно почитување на нивните човекови права. Оваа можност треба да се искористи во интерес на општеството воопшто. “, Рече Урумова.

На конференцијата се собраа повеќе од 70 учесници од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, вклучително и затворски професионалци, претставници за спроведување на законот и претставници на телата за борба против насилниот екстремизам кои разговараа меѓу себе за добрите практики во врска со спречување на радикализацијата и борба против насилниот екстремизам во затворите во регионот на Западен Балкан и прашањата поврзани со подобрувањето на регионалната соработка.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото