ЕУ и СЕ го поддржуваат затворскиот персонал во решавањето на радикализацијата

Европската унија и Советот на Европа работат заедно за да обезбедат алатки за затворскиот
персонал со кои на најдобар начин ќе се поддржат осудените лица и ќе се спречи понатамошна
радикализација во регионот на Западен Балкан. Во текот на последните година и пол
инвестиравме во размена на знаења и добри практики во регионот, истовремено зајакнувајќи
ја мулти-агенциската соработка во насока на превенција на радикализацијата во затворите и
обезбедување на поддршка за затворениците насилни екстремисти по нивниот отпуст.
Дознајте повеќе во нашето ново видео.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото