Меѓу-институционалната соработка е од најголема важност за подготовка за ослободување и пост-пенална помош на сторителите на дела насилен екстремизам (СДНЕ) кон нивна целосна реинтеграција во општеството

04-06 ноември 2020 година

Место : Онлајн

Втората сесија во рамките на регионалната работна група (РГ) на тема „Подготовка за ослободување и пост-пенална помош на СДНЕ“ дискутираше за потребите и силните страни на тековните практики и предизвиците со кои се соочуваат корисниците на Западен Балкан. За време на состанокот на РГ, што се одржа на 04-06 ноември 2020 година во форма на серија билатерални сесии на Интернет, членовите на РГ ги споделија своите искуства и предлози за тоа како подобро да ги подготват СДНЕ и другите радикализирани затвореници за ослободување. Во исто време, тие се запознаа со практиките спроведени во други европски земји и го зајакнаа нивното разбирање за стандардите на Советот на Европа и приодите на RAN.

Сите членови на РГ се согласија дека мултидисциплинарниот пристап и континуираната меѓуинституционална соработка се од најголема важност кога станува збор за реинтеграција на СДНЕ  во општеството. Учесниците кои доаѓаат од затворските и пробациските служби, механизми за координација за спречување и сузбивање на насилниот екстремизам и центрите за социјална работа, уште еднаш ги истакнаа потребите за понатамошна обука и развивање на специфични упатства за нивната улога и одговорности и протоколи за споделување информации во текот на процесот. Информациите добиени за време на состанокот на РГ ќе се искористат за развој на матрица со препораки за обединување на алатките, структурите и процесите пред ослободувањето и пост-пеналната помош во регионот.

Оваа активност беше олеснета од тројца консултанти на Советот на Европа и беше организирана во рамките на Регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ што е кофинансирана од Европската унија и Советот на Европа во рамките на „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ и спроведена од Советот на Европа.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото