Специфична компонента за Србија

Акцијата им помага на поправните служби на Србија во изработката на основни алатки потребни за идентификација на радикализацијата и за спроведување на скрининг, на проценката на ризик и потребите на затворениците насилни екстремисти и радикализираните затвореници и прилагодена програма за рехабилитација. По изработката на алатките и програмата за рехабилитација, акцијата ќе обезбеди обука за специјализираниот персонал за нивната примена во пракса, како и пилотирање во два затвори.

Новости

Затворските службеници во Србија  се обучија да применуваат специфични инструменти...

20-21 27-28 може 2021

Место : Србија

  Во Вршац, Србија, се одржа 4-дневна обука на обучувачи (ОнО) за проценка и управување со осудени лица насилни екстремисти (ОЛНЕ), на 10 затворски службеници...

Програмата за рехабилитација и Планот за третман на сторителите на...

24 ноември 2020 година

Место : Белград, Србија

Претставниците на српското Министерство за правда, Министерството за внатрешни работи и затворскиот персонал беа едногласни на 4-та седница на Работната група за признавање на важноста...

Во Србија се развива индивидуална програма за рехабилитација и третман...

01 октомври 2020 година

Место : Белград, Србија

Третата сесија на Работната група во Србија беше фокусирана на дизајнирање на методологијата на индивидуална програма за рехабилитација и третман на сторители на дела насилен...

Затворскиот персонал во Србија е опремен со Основната алатка за...

Април, 2020

Место :

И покрај предизвиците што КОВИД 19 му ги наметна на секојдневниот професионален живот на затворските власти, Работната група (РГ) составена од претставници на Министерството за...

Србија доби препораки за ефикасно спречување на радикализацијата и справување...

29 јануари 2020 година

Место : Белград, Србија

Повеќе од 30 препораки во врска со јакнењето на српските пенитенцијарни капацитети за спречување и решавање на радикализацијата и насилниот екстремизам во затворите, беа изнесени...

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото