Во Србија се развива индивидуална програма за рехабилитација и третман за затвореници насилни екстремисти.

01 октомври 2020 година

Место : Белград, Србија

Третата сесија на Работната група во Србија беше фокусирана на дизајнирање на методологијата на индивидуална програма за рехабилитација и третман на сторители на дела насилен екстремизам (СДНЕ) во Србија.

Работната група ја презентираше моменталната состојба со програмите за рехабилитација и третман на оваа категорија затвореници и ги идентификуваше главните недостатоци и празнини. Заклучено е дека воспоставувањето доверба помеѓу затвореник и медицинскиот персонал е камен-темелник за нивна успешна рехабилитација. Исто така беше договорено дека принципите на динамична безбедност дополнети со техники за комуникација, како што е мотивациското интервју, можат значително да ја подобрат ефективноста на процесот на дистанцирање на СДНЕ.

РГ беше составен од претставници на управните органи и процесот на рехабилитација во затворите, претставници на Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи и се одржа на 1 октомври 2020 година како хибриден настан, имено комбинација помеѓу активност со физичко присуство и активност преку Интернет.

Активноста беше спроведена во рамките на регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети во справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ што е дел од заедничката програма на Европската унија / Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 2019- 2022 година “, спроведена од Советот на Европа.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото