Програмата за рехабилитација и Планот за третман на сторителите на дела на насилен екстремизам (СДНЕ) во Србија се финализирани

24 ноември 2020 година

Место : Белград, Србија

Претставниците на српското Министерство за правда, Министерството за внатрешни работи и затворскиот персонал беа едногласни на 4-та седница на Работната група за признавање на важноста за правилно идентификување и рехабилитација на СДНЕ и радикализираните затвореници. Поддржани од меѓународен консултант на Советот на Европа, тие ја прифатија методологијата за индивидуализиран третман на ЗНЕ, проследена со плодна дискусија за очекуваните предизвици и неопходните предуслови за пилотирање на програмата во пракса.

Учесниците ја препознаа потребата за понатамошна обука за правилна примена на горенаведените инструменти и негување на капацитетите на затворскиот персонал за дефинирање и подобро структурирање на конкретни мерки за рехабилитација на ЗНЕ. Меѓу потребите за обука, беа истакнати мотивациското интервју, градење на доверлив професионален однос со ЗНЕ и начините на кои динамичката безбедност може директно да влијае на нивниот напредок во рехабилитацијата. Како директен одговор на овие потреби, под покровителство на проектната компонента за Србија, програмата „Обучување на обучувачи“ за затворскиот персонал ќе се спроведе на почетокот на 2021 година.

Активноста беше спроведена на 24 ноември 2020 година како хибриден настан, во рамките на Регионалната акција „Јакнење на пенитенцијарните капацитети во справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“ кофинансирана од Европската унија и Советот на Европа во рамките на „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022 година“ и спроведена од Советот на Европа.

Оваа веб-страница е изработена со средства од Заедничката акција на Европската унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата искажани на неа го одразуваат мислењето на Европската унија или на Советот на Европа.

*Оваа назнака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

Оградување - © Совет на Европа 2020 - © фото