Shqyrtimi dhe VRN

Shqyrtimi dhe VRN

Rehabilitimi dhe shkëputja nga dhuna

Rehabilitimi dhe shkëputja nga dhuna

Forcimi i kapaciteteve dhe trajnimet

Forcimi i kapaciteteve dhe trajnimet

Përgatitja për lirimin nga burgu dhe ndihma pas vuajtjes së dënimit penal

Përgatitja për lirimin nga burgu dhe ndihma pas vuajtjes së dënimit penal

Komponent specifik i Kosovës*

Komponent specifik i Kosovës*

Komponenti specifik i Serbisë

Komponenti specifik i Serbisë

Të përgjithshme

Të përgjithshme

Lidhje të shpejta

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë