Lajme

Koordinimi midis aktorëve lokalë të interesit për riintegrimin e VEP...

30 qershor & 2 korrik 2021

Location: Sarajevë, Shkup, Bijelo Polje

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës vazhdojnë të ndihmojnë autoritetet në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor në forcimin e bashkëpunimit midis agjencive për parandalimin e radikalizimit në burgje dhe asistimin e rehabilitimit dhe riintegrimit përsëri në shoqëri të të...

BE dhe Keshilli i Europës mbështesin stafin e burgjeve në...

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po punojnë së bashku për të siguruar mjetet për personelin e burgjeve për të mbështetur sa më mirë të burgosurit dhe për të parandaluar radikalizimin e mëtejshëm në Ballkanin Perëndimor. Në një vit e...

Sesioni i dytë i trainimit në internet për pilotimin e...

28 qershor 2021

Location: Online

Këshilli i Evropës vazhdon të mbështesë pilotimin e instrumentit të shqyrtimit, instrumentit të vlerësimit të rrezikut dhe nevojave dhe programit të rehabilitimit për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) në dy burgje në Kosovë, përkatësisht në burgun e Sigurisë së...

Forumi i parë lokal i koordinimit për riintegrimin e të...

10 qershor 2021

Location: Bosnia Herzegovina-Doboj

Forumi i parë lokal i koordinimit për riintegrimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Bosnje dhe Herzegovinë (BiH) Forumi i parë lokal i koordinimit për parandalimin e radikalizimit në burgje, rehabilitimin e VEP-ve dhe riintegrimin e tyre në...

Stafi i burgut Serb u trajnua për të zbatuar instrumente...

20-21 27-28 maji 2021

Location: Serbia

Vlerësimi dhe menaxhimi i të Dënuarve Ekstremistë të Dhunshëm (VEP) ishte fokusi i Trajnimit 4-ditor të Trajnerëve (ToT) për një grup prej 10 punonjësish të burgjeve, që vinin nga Institucioni i Veçantë i Paraburgimit në Pozarevac dhe Burgu i Qarkut...

Trajnim online mbi zbatimin e Marrëveshjeve të Grantit

20 PRILL 2021

Location: ONLINE

Projekti Rajonal  “Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor ”  parashikon një skemë granti për Administratat Përfituese në mbështetje të krijimit të koordinimit lokal midis agjencive që do të nxisë ri-integrimin e të burgosurve...

Profesionistët e Stafit të Burgjeve dhe Shërbimit të Provës në...

8 Prill 2021

Location: Online

Një grup i zgjedhur prej 145 profesionistësh të stafit të burgjeve dhe shërbimit të provës, që vijnë nga gjashtë Administrata Përfituese të Ballkanit Perëndimor[1], po përmirësojnë njohuritë e tyre në adresimin e radikalizimit në burgje dhe largimin e të dënuarve...

Eventi përmbyllës i Projektit – Konferencë rajonale në “Adresimi i...

25 Mars 2021

Location: Online

Çështja e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në burgje është një sfidë e përhapur në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor që kërkon vëmendje të veçantë nga të gjitha autoritetet përkatëse për të adresuar në mënyrë sa më të efektshme...

Stafi i institutioneve të korrektimit përmirëson aftësitë praktike në zbatimin...

1 - 4 Marsit 2021

Location: Prishtinë, Kosovë*

Një grup prej 16 profesionistësh të burgjeve dhe provave nga Kosova* u trajnuan për t'u bërë lehtësues të procesit të prezantimit të mjeteve të reja specifike si dhe programit të trajtimit për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) dhe të...

Lançohet faqja/platforma e re në internet për adresimin e radikalizimit...

16 Shkurt 2021

Location: Strasburg

Profesionistët, palët e interesuara dhe aktorët kryesorë në fushën penitenciare dhe shërbimit të provës në Ballkanin Perëndimor, por edhe publiku i gjerë me interes në këtë fushë, tani mund të ketë akses në faqen e internetit/platformën e re, duke mbuluar...

Nis në Shkup dhe Prishtinë kursi online HELP për parandalimin...

03/05 Shkurt 2021

Location: Online

50 profesionistë të burgjeve dhe shërbimit të provës nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova* u njohën me kursin online HELP të Këshillit të Evropës (KE) mbi Parandalimin e Radikalizimit, i cili do t'i ndihmojë ata të trajtojnë më mirë rastet...

‘Siguria Dinamike’ si parakusht për shqyrtimin dhe vlerësimin e duhur...

1-3 Dhjetor 2020

Location: Online

Sesioni i tretë rajonal i grupit të punës për shqyrtimin, vlerësimin e rrezikut dhe nevojave (ARN) kur bëhet fjalë për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) dhe të burgosurit e radikalizuar në Ballkanin Perëndimor, u zhvillua online në periudhën 1-3...

Përfundon programi i rehabilitimit dhe plani i trajtimit për të...

24 Nëntor 2020

Location: Beograd, Serbi

Përfaqësues nga Ministria Serbe e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe personeli i burgjeve, ishin unanimë në seancën e 4-të të Grupit të Punës në njohjen e rëndësisë së identifikimit dhe rehabilitimit të duhur të të burgosurve të dhunshëm ekstremistë (VEP)...

Zhvillohet programi i rehabilitimit për të Burgosurit Radikal dhe Ekstremist...

10 Nëntor 2020

Location: Online

Zhvillimi i mekanizmave si dhe programit të rehabilitimit për për të Burgosurit Radikal dhe Ekstremist të Dhunshëm (VEP) vazhdoi drejt finalizimit të metodologjisë mbi Programin e Rehabilitimit për VEP si dhe Manualin e Përdorimit. Ky sesion online, organizuar në kuadër...

Bashkëpunimi ndër-institucional me rëndësi kryesore për përgatitjen për lirimin dhe...

04-06 nëntor 2020

Location: Online

Seanca e dytë nën Grupin Rajonal të Punës (GP) mbi "Përgatitjen për lirimin dhe ndihmën post-penale të VEP-ve" diskutoi nevojat dhe pikat e forta të praktikave aktuale dhe sfidat me të cilat përballen Përfituesit në Ballkanin Perëndimor. Gjatë takimit të...

Ekspertët nga rajoni i Ballkanit Perëndimor nisin angazhimin si mësues...

6-7 Tetor 2020

Location: Online

Konsulentët lokalë nga të 6 Përfituesit e Instrumentit Horizontal II  morën pjesë në Trajnimin e Trainerëve (ToT) on-line mbi metodologjinë HELP nën kursin e Parandalimit të Radikalizimit. Trajnimi ishte përgatitja fillestare e kursantëve për rolin e tyre si tutorë të...

Zhvillohet programi individual i rehabilitimit dhe trajtimit për të burgosurit...

01 Tetor 2020

Location: Beograd, Serbi

Sesioni i tretë i Grupit të Punës në Serbi u përqëndrua në hartimin e metodologjisë së programit individual të rehabilitimit dhe trajtimit për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Serbi. Grupi i Punës prezantoi situatën aktuale të programeve të...

Zhvillohet instrumenti i vlerësimit për të Burgosurit Ekstremistë të Dhunshëm...

8 korrik 2020

Location: Online

Grupi i punës (GP) për zhvillimin e mjeteve dhe programit rehabilitues për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Kosovë vazhdoi punën e tij drejt finalizimit të mjetit specifik për identifikimin e VEP-ve dhe vlerësimin e nevojave (ARN) dhe udhëzuesit...

Stafet e mirë-trajnuara të burgjeve dhe të shërbimit të provës,...

6-7 Korrik 2020

Location: Online

Sesioni i dytë rajonal i Grupit të Punës me temë "Ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi i stafit të burgjeve dhe të shërbimit të provës për adresimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm" diskutoi nevojat dhe pikat e forta të programeve...

Shkëmbimi i Praktikave në lidhje me rehabilitimin e të burgosurve...

9-10 Qershor 2020

Location: Online

Takimi i dytë i grupit rajonal i punës për rehabilitimin dhe shkëputjen nga dhuna e VEP-ve në rajonin e Ballkanit Perëndimor (BP) u zhvillua përmes një platforme online në 09-10 Qershor 2020. Z. Gianluca Esposito, Shefi i Departamentit  të Aksionit...

Nënshkruhet granti i parë nën projektin rajonal për adresimin e...

20 Maj 2020

Location: Strasburg/Prishtinë

Granti i parë për organizimin e forumeve lokale të koordinimit ndërmjet agjencive për përmirësimin e menaxhimit dhe rehabilitimin e të burgosurve të ekstremizmit të dhunshëm (VEP) është nënshkruar në lidhje me Kosovën*. Marrësi i grantit, përkatësisht Shërbimi Korrektues i Kosovës...

Stafi i burgjeve në Serbi i pajisur me instrumentin bazë...

Prill 2020

Pavarësisht nga sfidat që përhapja e COVID-19 imponoi në jetën e përditshme profesionale të autoriteteve të burgjeve, një Grup i Punës (GP) i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, menaxhimit të burgjeve dhe stafit...

Sesioni i parë i Grupit të Punës për mjetet rehabilituese...

16 Prill 2020

Sesioni i parë i grupit të punës (GP) mbi zhvillimin e mjeteve rehabilituese për shkelësit ekstremistë të dhunshëm në Kosovë * mundësoi informacion dhe të dhëna të nevojshme për konsulentin ndërkombëtar të Këshillit të Evropës përsa i përket zhvillimit të...

Serbia merr rekomandimet për parandalimin efektiv të radikalizimit dhe adresimin...

29 Janar 2020

Location: Beograd, Serbi

Më shumë se 30 rekomandime në lidhje me rritjen e kapaciteteve penitenciare në parandalimin dhe adresimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në burgjet e Serbisë u shprehën në një tryezë të rrumbullakët zhvilluar në 29 Janar 2020, në Beograd,...

Diskutimi i ndihmës post-penale për shkelësit ekstremistë të dhunshëm në...

21-22 janar 2020

Location: Shkup, Maqedonia e Veriut

Këshilli i Evropës ndihmon gjashtë Përfituesit e programit të përbashkët të BE dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal II”, përkatësisht Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, në kapërcimin e mangësive dhe mungesave praktike...

Përmirësimi i mundësive të trajnimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor...

12-13 Dhjetor 2019

Location: Tiranë, Shqipëri

Këshilli i Evropës ndihmon gjashtë Përfituesit e programit të përbashkët të BE-së dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022”, përkatësisht Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, për kapërcimin...

Sesioni i Grupit Rajonal të Punës (GP) për shqyrtimin dhe...

15-16 Tetor 2019

Location: Podgoricë, Mali i Zi

Një total prej 18 praktikues tw burgjeve dhe përfaqësues nga Organet Koordinuese Kundër Extremizmit të Dhunshëm nga rajoni i Ballkanit Perëndimor shkëmbyen përvojat dhe pikëpamjet e tyre në lidhje me identifikimin e autorëve të ekstremizmit të dhunshëm (VEP), praktikat e...

Lidhje të shpejta

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë