Komponent specifik i Kosovës*

Projekti po asiston Shërbimin Korrektues të Kosovës në zhvillimin e një mjeti bazë të nevojshëm për identifikimin e radikalizimit dhe për kryerjen e shqyrtimit, vlerësimit të rreziqeve dhe nevojave të të burgosurve të dënuar për ekstremizëm të dhunshëm dhe të të burgosurve të radikalizuar, si dhe gjatë programeve të personalizuara të rehabilitimit. Pas zhvillimit të këtyre mjeteve dhe programit të rehabilitimit, projekti do të sigurojë trajnim për personelin e specializuar për zbatimin nga ana e tyre në praktikë të tyre, si dhe për pilotimin në dy burgje.

Lajme

Sesioni i dytë i trainimit në internet për pilotimin e...

28 qershor 2021

Vendi : Online

Këshilli i Evropës vazhdon të mbështesë pilotimin e instrumentit të shqyrtimit, instrumentit të vlerësimit të rrezikut dhe nevojave dhe programit të rehabilitimit për të burgosurit...

Stafi i institutioneve të korrektimit përmirëson aftësitë praktike në zbatimin...

1 - 4 Marsit 2021

Vendi : Prishtinë, Kosovë*

Një grup prej 16 profesionistësh të burgjeve dhe provave nga Kosova* u trajnuan për t'u bërë lehtësues të procesit të prezantimit të mjeteve të reja...

Zhvillohet programi i rehabilitimit për të Burgosurit Radikal dhe Ekstremist...

10 Nëntor 2020

Vendi : Online

Zhvillimi i mekanizmave si dhe programit të rehabilitimit për për të Burgosurit Radikal dhe Ekstremist të Dhunshëm (VEP) vazhdoi drejt finalizimit të metodologjisë mbi Programin...

Zhvillohet instrumenti i vlerësimit për të Burgosurit Ekstremistë të Dhunshëm...

8 korrik 2020

Vendi : Online

Grupi i punës (GP) për zhvillimin e mjeteve dhe programit rehabilitues për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Kosovë vazhdoi punën e tij drejt...

Sesioni i parë i Grupit të Punës për mjetet rehabilituese...

16 Prill 2020

Vendi :

Sesioni i parë i grupit të punës (GP) mbi zhvillimin e mjeteve rehabilituese për shkelësit ekstremistë të dhunshëm në Kosovë * mundësoi informacion dhe të...

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë