Stafi i institutioneve të korrektimit përmirëson aftësitë praktike në zbatimin e mjeteve dhe programit specifik për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm

1 - 4 Marsit 2021

Vendi : Prishtinë, Kosovë*

Një grup prej 16 profesionistësh të burgjeve dhe provave nga Kosova* u trajnuan për t’u bërë lehtësues të procesit të prezantimit të mjeteve të reja specifike si dhe programit të trajtimit për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) dhe të burgosurit e radikalizuar. Përmes prezantimeve, studimeve të rasteve, lojërave me role dhe diskutimeve, trajnerët e ardhshëm përmirësuan njohuritë dhe aftësitë e tyre praktike mbi zbatimin e shqyrtimit bazë dhe mjeteve të vlerësimit të rrezikut dhe nevojave (ARN). Ata gjithashtu përmirësuan njohuritë e tyre mbi çështjet e shëndetit mendor që ndodhin në këtë kategori të burgosurish dhe forcuan më tej aftësitë e tyre në parandalimin e radikalizimit, menaxhimin e VEP-ve dhe planifikimin e trajtimit.

Seanca e trajnimit të trajnerëve (ToT) pasoi zhvillimin e mjeteve dhe programit të sipërpërmendur dhe vendosi parakushtet minimale për pilotimin e tyre në dy burgjet e zgjedhura në Kosovë, përkatësisht Dubrava dhe burgu i Sigurisë së Lartë, të planifikuara të fillojnë në Prill 2021. Trajnerët lokalë gjithashtu do të ofrojnë sesione trainimi kaskadë për kolegët e tyre nga burgjet në të gjithë Kosovën me qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e tyre për qasjet dhe mjetet e sapo prezantuara në parandalimin e radikalizimit dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në burgje.

Sesioni hibrid i trajnimit zhvilluar online, i bashkë-lehtësuar nga një konsulent ndërkombëtar dhe një konsulent lokal, u organizua pergjatë  1 de 4 Marsit 2021 në Prishtinë brenda fushës së veprimit Rajonal “Rritja e kapaciteteve të burgjeve në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor ”që është pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian / Këshillit të Evropës“ Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022 ”.

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë