Zhvillohet instrumenti i vlerësimit për të Burgosurit Ekstremistë të Dhunshëm (VEP) në Kosovë*

8 korrik 2020

Vendi : Online

Grupi i punës (GP) për zhvillimin e mjeteve dhe programit rehabilitues për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Kosovë vazhdoi punën e tij drejt finalizimit të mjetit specifik për identifikimin e VEP-ve dhe vlerësimin e nevojave (ARN) dhe udhëzuesit të tij të përdoruesit. Sesioni u zhvillua në 08 Korrik 2020 si një takim online, i lehtësuar nga një konsulent ndërkombëtar i Këshillit të Evropës.

Pjesëmarrësit diskutuan draftin e instrumentit të vlerësimit, ofruan reagimet e tyre dhe shkëmbyen më tej pikëpamje në lidhje me fushën e aplikimit në lidhje me kategori specifike të të burgosurve dhe verifikimin e mjetit të ARN-së për identifikimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe racizmit në burgjet e Kosovës. Si rezultat, konsulenti i projektit do të finalizojë instrumentin e identifikimit të ARN-së, i cili do të pilotohet më pas në dy institucione burgu përgjatë vitit.

GP-ja përbëhet nga përfaqësues të Shërbimit Korrektues të Kosovës me prejardhje të ndryshme dhe që vijnë nga burgje të ndryshme, si dhe personel nga Shërbimi i Provës në Kosovë.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të Projektit Rajonal “Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizimit në burgjet e Ballkanit Perëndimor” bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës në kuadër të “Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019 -2022 ”dhe zbatuar nga Këshilli i Evropës.

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë