Komponenti specifik i Serbisë

Projekti po asiston Shërbimin Korrektues të Serbisë në zhvillimin e një mjeti bazë të nevojshëm për identifikimin e radikalizimit dhe për kryerjen e shqyrtimit, vlerësimit të rreziqeve dhe nevojave të të burgosurve të dënuar për ekstremizëm të dhunshëm dhe të të burgosurve të radikalizuar, si dhe gjatë programeve të personalizuara të rehabilitimit. Pas zhvillimit të këtyre mjeteve dhe programit të rehabilitimit, projekti do të sigurojë trajnim për personelin e specializuar për zbatimin nga ana e tyre në praktikë të tyre, si dhe për pilotimin në dy burgje.

Lajme

Stafi i burgut Serb u trajnua për të zbatuar instrumente...

20-21 27-28 maji 2021

Vendi : Serbia

Vlerësimi dhe menaxhimi i të Dënuarve Ekstremistë të Dhunshëm (VEP) ishte fokusi i Trajnimit 4-ditor të Trajnerëve (ToT) për një grup prej 10 punonjësish të...

Përfundon programi i rehabilitimit dhe plani i trajtimit për të...

24 Nëntor 2020

Vendi : Beograd, Serbi

Përfaqësues nga Ministria Serbe e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe personeli i burgjeve, ishin unanimë në seancën e 4-të të Grupit të Punës në njohjen...

Zhvillohet programi individual i rehabilitimit dhe trajtimit për të burgosurit...

01 Tetor 2020

Vendi : Beograd, Serbi

Sesioni i tretë i Grupit të Punës në Serbi u përqëndrua në hartimin e metodologjisë së programit individual të rehabilitimit dhe trajtimit për të burgosurit...

Stafi i burgjeve në Serbi i pajisur me instrumentin bazë...

Prill 2020

Vendi :

Pavarësisht nga sfidat që përhapja e COVID-19 imponoi në jetën e përditshme profesionale të autoriteteve të burgjeve, një Grup i Punës (GP) i përbërë nga...

Serbia merr rekomandimet për parandalimin efektiv të radikalizimit dhe adresimin...

29 Janar 2020

Vendi : Beograd, Serbi

Më shumë se 30 rekomandime në lidhje me rritjen e kapaciteteve penitenciare në parandalimin dhe adresimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në burgjet e...

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë