BE dhe Keshilli i Europës mbështesin stafin e burgjeve në adresimin e radikalizimit

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po punojnë së bashku për të siguruar mjetet për personelin e
burgjeve për të mbështetur sa më mirë të burgosurit dhe për të parandaluar radikalizimin e mëtejshëm
në Ballkanin Perëndimor. Në një vit e gjysmë kemi investuar në shkëmbimin e njohurive dhe praktikave
të mira në rajon, në të njëjtën kohë kemi fuqizuar bashkëpunimin midis agjencive relevante për të
luftuar radikalizimin në burgje dhe për të siguruar mbështetje për të burgosurit ekstremistë të
dhunshëm, të liruar rishtazi. Mësoni më shumë në videon tonë të re.

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë