Eventi përmbyllës i Projektit – Konferencë rajonale në “Adresimi i radikalizimit në burgje dhe menaxhimi i të dënuarve ekstremistë të dhunshëm”

25 Mars 2021

Vendi : Online

Çështja e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në burgje është një sfidë e përhapur në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor që kërkon vëmendje të veçantë nga të gjitha autoritetet përkatëse për të adresuar në mënyrë sa më të efektshme këtë fenomen. Nxitja e mëtejshme e kapaciteteve të burgjeve, bashkëpunimi ndërinstitucional, krijimi i ekipeve lokale me disa agjenci ndërvepruese për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm (P / CVE) në burgje dhe sigurimi i mbështetjes së duhur post – penale për të dënuarit e liruar është i një rëndësie jetike për rehabilitimin e tyre të suksesshëm, konkluduan pjesëmarrësit në konferencën rajonale mbi “Adresimin e radikalizimit në burgje dhe menaxhimin e të dënuarve ekstremistë të dhunshëm”, e cila u mbajt në 25 Mars 2021 në një format virtual.

Konferenca shënoi gjithashtu mbylljen e projektit 30-mujor “Menaxhimi i strukturuar i dënimit për të dënuarit ekstremistë të dhunshëm në Bosnjë dhe Hercegovinë”, i cili u financua nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zyra e USAID-it në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe zbatuar nga Këshilli i Evropës në bashkëpunim të ngushtë me Ministritë e Drejtësisë të Bosnje dhe Herzegovinës, Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikës Sërbe, si  edhe partnerët e tyre përkatës nga të dyja agjencitë e zbatimit të ligjit në nivel entiteti si edhe shtetëror, shërbimet e mirëqenies sociale, si dhe me aktorë të tjerë të interesuar.

Z Josip Grubeša, Minister I Drejtësisë i Bosnja dhe Herzegovina, hapi konferencën duke mirëpritur pjesëmarrësit nga Bosnja dhe Hercegovina dhe rajoni dhe theksoi rëndësinë e diskutimit të hapur dhe shkëmbimit të përvojave mbi çështjet që lidhen me ekstremizmin e dhunshëm në burgje. “Ky projekt na ka lejuar të analizojmë boshllëqet në kornizën tonë institucionale dhe mangësitë praktike, si dhe të mësojmë nga praktikat e mira Evropiane kur bëhet fjalë për t’ju kundërvënë radikalizimit në burgje dhe menaxhimit të të dënuarve të dhunshëm ekstremistë, duke na ofruar kështu dhe aftësitë për të siguruar ristrukturimin e qëndrueshëm të sistemit tonë penitenciar për të trajtuar në mënyrë efektive këto sfida serioze ”, tha Ministri në fjalën e tij.

“Çështja e të dënuarve ekstremistë të dhunshëm, rehabilitimi dhe risocializimi i tyre, mbeten të rëndësishme si për publikun e Bosnjës dhe Hercegovinës ashtu edhe për partnerët e këtij vendi, si Mbretëria e Bashkuar dhe SH.B.A.”, theksoi në fjalën e tij të hapjes SHTZ Matthew Field, Ambasadori Britanik në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai më tej shtoi se “tani u takon institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës të vazhdojnë të ndërmarrin aktivitete të përqendruara në forcimin e kapaciteteve të burgjeve në mënyrë që të parandalojnë ekstremizmin e mëtejshëm të dhunshëm. Vetëm atëherë mund të eleminojmë rrezikun e ri-radikalizimit dhe të bëjmë Bosnjën dhe Hercegovinën dhe të gjitha shoqëritë tona, një vend më të sigurt për të jetuar. “

Zonja Nancy J. Eslick, Kreu i Misionit të USAID-it në Bosnjë dhe Hercegovinë, në fjalët e saj theksoi se “si shumë burgje në Evropë, burgjet e Bosnjës dhe Hercegovinës janë njohur vatrat e besimeve dhe ideologjive ekstremiste. Prandaj ishte e rëndësishme të përvetësohej një qasje e strukturuar në trajtimin e të dënuarve të dhunshëm dhe ekstremistë. “ Ajo gjithashtu theksoi se “përmes këtij programi, SH.B.A. dhe Mbretëria e Bashkuar mbështetën autoritetet përkatëse për të përmbajtur dhe parandaluar përhapjen e radikalizmit dhe besimeve të dhunshme ekstremiste në burgjet e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe për të rritur sigurinë për shoqërinë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Ne e bëmë këtë duke promovuar rehabilitimin dhe ri integrimin e të dënuarve të dhunshëm dhe ekstremistë në komunitet pas lirimit”.

“Zbatimi i projektit specifik të Bosnjës dhe Hercegovinës mbështeti autoritetet në përmirësimin e sigurisë duke promovuar rehabilitimin e të dënuarve ekstremistë të dhunshëm dhe duke vendosur parakushte për riintegrimin e tyre sapo të lirohen nga burgu”, tha Znj. Tanja Rakušić-Hadžić, Shefe e Bashkëpunimit për Ligjin Penal Njësia (CLCU). Ajo shtoi se “nën kujdesin e një veprimi të veçantë rajonal, të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, Këshilli i Evropës vazhdon t’u ofrojë autoriteteve në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor mbështetje të vazhdueshme në adresimin e radikalizimit në burgje, rehabilitimin e të dënuarve ekstremistë të dhunshëm dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.”

Znj. Bojana Urumova, Kreu I Zyrës së Këshillit të Evropës në Sarajevë, mirëpriti zhvillimin e dy dokumenteve kryesore strategjike dhe një plan veprimi nga autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe kërkoi miratimin dhe përfshirjen e tyre të menjëhershme në legjislacion dhe praktikë. “Dokumentet strategjike, të cilat pasqyrojnë rekomandimet dhe praktikat më të mira të Këshillit të Evropës, janë një pikë e shkëlqyeshme fillestare. Ato janë krijuar për të ndihmuar personelin në sistemin e burgjeve dhe në institucionet e tjera për t’u përballur me një problem kompleks. Periudha e burgimit paraqet një mundësi për të identifikuar dhe gjurmuar radikalizimin dhe për të rehabilituar të dënuarit e dhunshëm dhe ekstremistë në një mënyrë humane duke respektuar plotësisht të drejtat e tyre. Kjo mundësi duhet të shfrytëzohet në interes të shoqërisë së gjerë.”, tha Urumova.

Konferenca mblodhi më shumë se 70 pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, përfshirë mjekët e institucioneve penitenciare, përfaqësuesit e zbatimit të ligjit dhe përfaqësuesit e organeve të koordinimit të ekstremizmit të dhunshëm që diskutuan midis tyre praktikat e mira në lidhje me parandalimin e radikalizimit dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në burgjet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe çështjet në lidhje me përmirësimin e bashkëpunimit rajonal.

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë