Forumi i parë lokal i koordinimit për riintegrimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Bosnje dhe Herzegovinë (BiH)

10 qershor 2021

Vendi : Bosnia Herzegovina-Doboj

Forumi i parë lokal i koordinimit për riintegrimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm (VEP) në Bosnje dhe Herzegovinë (BiH)

Forumi i parë lokal i koordinimit për parandalimin e radikalizimit në burgje, rehabilitimin e VEP-ve dhe riintegrimin e tyre në shoqërinë e BiH pas lirimit, u zhvillua në Doboj më 10 qershor 2021. Forumi siguroi një diskutim më të gjerë midis të gjithë aktorëve relevantë për përgjegjësinë e tyre dhe veprimet për të adresuar këtë çështje dhe nevojën për të rritur më tej bashkëpunimin midis agjencive dhe organizatave përkatëse lokale.

Njëzet e pesë pjesëmarrës që përfaqësonin ambientet e burgjeve në Zenica dhe Doboj, qendrat e mirëqenies sociale, qendrat e shëndetit mendor, Ministritë e Brendshme, Ministritë e Drejtësisë, zyra e Agjencisë Rajonale të Inteligjencës dhe Sigurisë dhe Zyra Rajonale e Agjencisë për Hetimin dhe Mbrojtjen morën pjesë në diskutim.

Të gjithë pjesëmarrësit ranë dakord se qasja multi-sektoriale dhe një vlerësim gjithëpërfshirës i rrezikut dhe nevojave ishin thelbësore në shkëputjen e VEP-ve nga dhuna dhe nxitjen e integrimit të tyre shoqëror pas lirimit nga burgu. Sipas mendimit të menaxhmentit dhe stafit të burgjeve, zhvillimi i programeve individuale të trajtimit janë parakushte të domosdoshme për sukses, ndërsa vetëm planet e përshtatura të riintegrimit, me pjesëmarrjen e aktorëve lokalë përkatës në proces, do të sigurojnë ri-integrimin e suksesshëm të VEP-ve në komunitetet e tyre.

Aktiviteti u organizua nga Iniciativa Atlantike e OShC-së nga Sarajeva në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e BiH, nën kujdesin e marrëveshjes së grantit të nënshkruar në Aksionin Rajonal “Rritja e kapaciteteve të burgjeve në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor”, që është pjesë e programi i përbashkët i Bashkimit Evropian / Këshillit të Evropës Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019 – 2022.

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë