Institucioneve penitenciare në Ballkanin Perëndimor iu dhuruan pajisje për terapi përmes punës dhe trajnimin profesional

Vendi : Ballkanit perëndimor

 

Sistemet penitenciare në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë përfituan një donacion me pajisje të ndryshme që synojnë rritjen e ofrimit të terapisë përmes punës dhe forcimin e kapaciteteve të punëtorive profesionale (shtator 2021). Qëllimi kryesor i donacionit është të mbështesë prospektin e rehabilitimit të të burgosurve ekstremistë të dhunshëm (VEP), të burgosurve të radikalizuar ose grupeve të tjera të margjinalizuara në burgje të cilët janë në rrezik radikalizimi.

Forcimi i aftësisë së sistemeve të burgjeve për të ofruar dhe zbatuar programe që inkurajojnë pjesëmarrjen dhe përfshirjen e të burgosurve në aktivitete kuptimplota, do t’u mundësojë atyre të mësojnë aftësi të reja dhe të përgatiten për jetën pas burgimit. Përfitimet përmes terapive profesionale janë të shumta, duke ndihmuar të burgosurit për riintegrimin e tyre përsëri në komunitet, u jep atyre ndjenjën e arritjes, u siguron njohuri mbi zgjedhjen e stilit të jetesës dhe ka ndikim të përgjithshëm pozitiv në shëndetin mendor.

Projekti do të shtrijë mbështetjen e tij gjatë gjithë vjeshtës edhe në Shqipëri dhe Mal të Zi, në përputhje me nevojat specifike të identifikuara të VEP -ve.

Kjo mbështetje nëpërmjet prokurimet te këtyre pajisjeve është mundësuar nën patronazhin e projektit “Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor”, i cili zbatohet në kuadër të programit të përbashkët të Instrumentit horizontal të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës për Perëndimin Ballkani dhe Turqia (2019-2022), me qëllim të rritjes së sigurisë rajonale duke përmirësuar shkëmbimin ndërinstitucional të njohurive dhe praktikave të mira në rajon në lidhje me radikalizimin në burgje.

*Ky përcaktim është pa paragjykim për pozicionet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB -së dhe Opinionin e GJND -së mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës

Kjo faqe është prodhuar duke përdorur fonde të një Projekti të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian apo Këshillit të Evropës.

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Deklaratë për përgjegjësinë - © Këshilli i Evropës 2020 – © të drejtat e fotografisë